Izjava o zaštiti podataka o ličnosti

Agencija Stvar Na Dar pozdravlja Vašu posetu našoj web stranici i zahvaljuje Vam što ste pokazali interesovanje za naše proizvode. Kao i svaka agencija koja drži do svog renomea, i mi ozbiljno pristupamo zaštiti Vaših podataka o ličnosti u želji da se osećate sigurno dok boravite na našoj Internet stranici.
Našom Izjavom o zaštiti podataka o ličnosti želeli bismo da Vas obavestimo o tome koje informacije prikupljamo prilikom Vaše posete našoj web stranci i kako se iste koriste.

Prikupljanje i obrada opštih informacija

Prilikom Vaše posete našoj web stranici, automatski se prikupljaju opšte informacije koje se ne koriste kao  podaci o ličnosti (što znači da se te informacije ne registruju). Web serveri koji se koriste u tu svrhu automatski prikupljaju sledeće podatke: ime Vašeg Internet provajdera, web stranicu sa koje ste nas posetili, web stranice koje posećujete dok ste na našoj stranici, Vašu IP adresu. Ove informacije se analiziraju u anonimnom obliku i isključivo se koriste radi usavršavanja naše web stranice u pogledu atraktivnosti, sadržaja i funkcionalnosti.

Prikupljanje i obrada podataka o ličnosti

Svrha prikupljanja podataka jeste pruženje mogućnosti posetiocima web stranice da se popunjavanjem formulara o kupovini, odn. slanjem e-maila obaveste o informacijama koje se isključivo tiču poručivanja traženih proizvoda. Podaci o ličnosti  se prikupljaju samo ako su nam dostavljeni prilikom popunjavanja formulara o kupovini tj. prilikom naručivanja proizvoda ili usluga, slanja upita ili Vašeg zahteva za dostavljanje materijala. Tom prilikom posetilac naše web prezentacije daje pristanak na ovakav način prikupljanja podataka o ličnosti, u skladu sa pozitivnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.  Prikupljeni podaci o ličnosti se vode i dostupni su po ličnom, predmetnom ili drugom osnovu, u okviru zbirke podataka, a za njih je odgovoran rukovalac podacima. Način korišćenja baze podataka i Vaše informacije prikupljene na gore opisan način je takav da isti ostaju kod nas, na e-mail serveru. Vaše  podatke o ličnosti ni na koji način nećemo prosleđivati trećim licima ni mi ni osobe koje postupaju po našim instrukcijama.

Pravo na ispravku i obaveštavanje o obradi podataka i opoziv pristanka za obradu podataka o ličnosti

Imate pravo da proverite, ispravite, dopunite, ažurirate ili brišete podatke koje u vezi sa Vama čuva  rukovalac podacima,  ako su po Vašem mišljenju zastareli ili netačni. U tu svrhu dovoljno je da pošaljete e-mail na adresu navedenu u kontakt formi ili osobi zaduženoj za obradu podataka (adresa i e-mail adresa navedeni su na strani Konakt). Posetilac web stranice ima pravo da u svako doba opozove  pristanak za obradu podataka o ličnosti. U tu svrhu dovoljno je da pošaljete e-mail na adresu navedenu u imprintu ili osobi zaduženoj za obradu podataka (adresa i e-mail adresa navedeni na stranici Kontakt). Posetilac web stranice ima pravo da zahteva od rukovaoca podacima da ga istinito i potpuno obavesti o obradi podatka o ličnosti, da izvrši uvid u prikupljene podatke koji se na njega odnose, i da ih kopira, u skladu sa pozitivnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Rukovalac podacima je dužan da zahtev za obaveštavanje i uvid reši bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja.

Čuvanje podataka

Vaše podatke o licnosti čuvamo onoliko vremena koliko traje pružanje usluge koju ste zatražili ili za koju ste nam dali odobrenje, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa pozitivnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Cookies

Na našoj web stranici trenutno  koristimo cookies, ali se trudimo da njihovo korišćenje u određenim oblastima web stranice ograničimo samo na kratkotrajne kolačiče za poboljšanje Vašeg iskustva posete ili ako je potrebno za aplikaciju ili uslugu koje pružamo.

Bezbednost

Agencija Stvar Na Dar, odnosno rukovalac podacima i lice koje podatke obrađuje,  preduzima tehničke, kadrovske  i organizacione mere bezbednosti da bi zaštitila informacije koje ste učinili dostupnim od nenamerne ili namerne zloupotrebe, gubitka, uništavanja, promena ili pristupa istim od strane neovlašćenih lica. U slučaju prikupljanja i obrade  podataka o ličnosti, informacije će biti prosleđivane u kodiranom obliku (enkripcija, SSL sertifikat i sl.) da bi se sprečila njihova zloupotreba od strane trećih lica. Naše mere bezbednosti podataka stalno se proveravaju u skladu sa tehničkim dostignućima.

Kontakt

Ako imate problem, pitanje ili ideju, molimo Va da se obratite licu koje je zaduženo  – rukovaocu podacima, koji će Vam sa zadovoljstvom pomoći. Kod nas, to je Slađana Popov, a možete je kontaktirati putem kontakt forme ili nekim od oblika telefonske komunikacije.

Usled neprekidnog razvoja Interneta neophodno je da našu Izjavu o zaštiti podataka o ličnosti prilagođavamo s vremena na vreme. Zadržavamo pravo da u svakom trenutku vršimo adekvatne izmene, takođe i u slučaju promena pozitivnih propisa.